HANKE- JA PROJEKTITOIMINTA

Muotoilufoorumi – muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus toimi Kuopion Muotoiluakatemian palvelu- ja yhteistoimintayksikkönä yritysten, yhteisöjen sekä muiden koulutusorganisaatioiden suuntaan vuoden 2014 loppuun asti.

Muotoilufoorumin kautta organisoitiin kaikki oppilaitoksen ja asiakasyritysten sekä yhteisöjen väliset yhteistyöprojektit. Projektiyhteistyöllä tuettiin Muotoiluakatemian muotoilun koulutusohjelman mukaista asiakas- ja markkinointilähtöistä opetusta sekä koulutettiin opiskelijoita alan ammattitehtäviin.

Hanke- ja projektitoiminta jakaantui kahteen osaan: kehittämishankkeet, joihin haettiin rahoitusta (investointi- ja toiminta-avustukset) eri rahoitusorganisaatioilta sekä opintoihin liittyvät yritysprojektit, joissa asiakasyritysten toimeksiannoista toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti palvelukonseptiimme kuuluvia muotoilu- ja tuotesuunnittelupalveluita.

Muotoilufoorumin päättyneitä projekteja ja hankkeita:

MAKERS´ HOUSE 1.11.2012 - 30.6.2014. ESR/POSELY

Hankkeen päähallinnoija oli Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue ja Taito Itä-Suomi.
Muita yhteistyötahoja: Pohjois-Savon taidetoimikunta ja Käsi- ja taideteollisuusliitto, Taito ry.

Makers´ House hanke syntyi muotoilun ja tuotekehityksen ja kansainvälistymisen haasteista.  Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Kuopion Rouvasvasväenyhdistys ry:n/Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön, Savonia-ammattikorkeakoulun, yritysten ja julkisen sektorin kanssa sellaisia uusia toimintamuotoja Pohjois-Savoon, joilla turvattiin vahvan muotoiluosaamisen pysyminen alueella ja palveltiin paremmin yrityksiä niiden innovaatioprosesseissa. Erityisesti kansainvälisellä toiminnalla tuotiin alueelle uutta osaamista ja toimintamalleja. Hankkeessa järjestettiin koulutusta, tehtiin tuotteiden, tuotekehityksen ja palveluiden tarvelähtöistä arviointi- ja kehittämistoimintaa, luotiin edellytyksiä ammattilaisten keskinäiseen verkottumiseen, luotiin malli ja kokeiltiin muotoilun kansainvälistä residenssitoimintaa sekä uudistettiin mestari-kisälli perinnettä lisäämään muotoilun vetovoimaisuutta.

Hankkeen aktiviteetit: 

Hankkeen päähallinnoja oli Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.
Osatoteuttajat: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia

Hankkeessa koulutettiin, tehtiin tutkimusta, laadittiin ikäohjelmia organisaatioille, suoritettiin esimies- ja yrittäjävalmennuksia sekä lisättiin työn imua ja työympäristöjen viihtyisyyttä luovilla prosesseilla. Kuopion Muotoiluakatemian toimenpidekokonaisuus jakaantui kahteen osaan: työympäristöjen yhteiskehittämiseen luovilla menetelmillä sekä työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen luovilla menetelmillä. Molemmista prosesseista tutkittiin niiden vaikutuksia työn tekemisen imuun ja luovaan ajatteluun.

1) Työympäristöjen yhteiskehittämiseen luovilla menetelmillä
Kohdeyrityksissä ja -organisaatioissa suunnitellaan ja toteutetaan työntekijöiden kanssa yhdessä sisustuselementtejä työntekijöiden omiin työpisteisiin tai yhteisiin sosiaalisiin tiloihin luovan työskentelyn menetelmiä käyttämällä. Prosessin aikana työntekijät saavat itse osallistua omien työpisteiden luovaan ideointiin ja suunnitteluun.

2) ”Kädet savessa” – itse tekemällä
Työyhteisön yhteinen osallistava luova prosessi, jossa työyhteisön jäsenet yhdessä osallistuvat luovaan prosessiin. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja itse prosessi. Konkreettisina tuotoksina voi olla koruja, nappeja, huiveja, lompakoita, laukkuja, avaimenperiä, sisustuselementtejä, muoti/vaate/asustesuunnitelmia jne.  

vipuvoimaa_ESR

JUTI- julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet 1.9.2010 - 30.4.2014. ESR/POSELY
- JUTI eJulkaisu

Hankkeen päätavoite oli uusien liiketoiminta- ja tuotemahdollisuuksien kehittäminen yrityksille. Projektissa luotiin oppilaitosten, ammattilaisten ja yritysten yhteinen tuotekehitysfoorumi-malli. Mallia kehitettiin käytännön kehittämistapausten kautta hankkeen pilottikohteissa. Foorumissa keskityttiin syvällisesti innovaatio- ja tuoteaihioihin, jollaiseen työhön yrityksissä ei ole aikaa, osaamista tai resursseja. Se ei tuottanut valmiita kaupallisia tuoteinnovaatioita, vaan siellä luotiin ideaprototyyppejä erilaisista oppimis- tai työympäristöjä parantavista tuote- ja ympäristöratkaisuista. Monialainen ja tuotekehitysosaamista tukeva hanke linkitti eri oppilaitokset ja palveluyritykset yhdeksi tuotekehitysryhmäksi. Hankkeen päähallinnoija oli Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia. Osatoteuttajat olivat Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä sekä Savon koulutuskuntayhtymä. Mukana oli kymmenkunta itäsuomalaista yritystä. Pilottikohteet olivat oppilaitos- ja työympäristöjä. Hankkeen kustannusarvio oli 561.000€. Päärahoittaja oli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka kautta hanketta rahoitettiin ESR ja valtion osuuksilla 480.000 €.

vipuvoimaa_ESR

Intelligent Furniture-Training for Design, Environment and New Materials. De-SME. LLP/Leonardo da Vinci, 2009-2012
Tässä kansainvälisessä partnerihankkeessa oli osallistujia Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Espanjasta. Suomesta partnerit olivat Kuopion Muotoiluakatemia ja Promotto Oy Lahdesta. Hanketta hallinnoi italialainen Pistoijan maakunta. Tavoitteena oli kehittää huonekalu- ja sisustusalan yritysten käyttöön niiden liiketoimintaa ja tuotekehitystä tukevia prosesseja ja edesauttaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia luomalla yritysten tarpeista lähteneitä koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi tavoitteena oli verkottaa eri maiden mukana olevia yrityksiä vuorovaikutteiseen kehittämistyöhön. Kuopion Muotoiluakatemian vastuulla oli hankkeen toteutukseen ja seurantaan liittyvä laadunvarmistus sekä koulutusaineistojen valmistumisprosessi. Lisäksi KuMussa toteutettiin hankkeen tuloksista kertovan aineiston graafinen suunnittelu.

Hankkeen sivusto: http://intelligentfurniture.wordpress.com/

EU
sosiaali