JUTI-hankkeeseen liittyvät tutkivan toiminnan opintokokonaisuuden (15 op) harjoitustyöt

 

Opinnäytetyöprosessin (15op) tavoin opiskelijat tekevät Tutkivan toiminnan opintokokonaisuuden (15op) moniammatillisia harjoitustöitä työelämäyhteydessä joko oppilaitoksen projekteissa tai oman yhteistyö- ja toimeksiantosopimuksensa mukaisesti yhden tai useamman yhteistyötahon kanssa.

JUTIn ja muiden oppilaitoksen monivuotisten projektien tavoitteet ja sisältöteemat esitellään kaikkien vuosikurssien opiskelijoille ja opintojaksojen oppimistehtäviksi suositellaan projektien tulevaisuuteen suuntaavia teemoja ja tavoitteita. Vastavuoroisesti opiskelijoiden omiin työelämäkonteksteihin liittyvien oppimistehtävien kantavat ideat ja toteutustavat vaikuttavat oppilaitoksen uusiin projektiaihioihin ja -suunnitelmiin sekä OPSin kehittymiseen.

JUTIn yhteistyökumppaneille on tehty 10 opinnäytetyötä ja 12 tutkivan toiminnan harjoitustyötä. Lisäksi JUTIin rinnalla on tehty erillisin sopimuksin sekä JUTIn yhteistyökumppaneille että muille yrityksille tai yhteisöille JUTIn teemojen ja tavoitteiden mukaisesti 48 tutkivan toiminnan harjoitustyötä.

OPSin toteuttamisessa OIS ja HOPS ovat auttaneet opiskelijoita ketjuttamaan kurssitehtäviään ja parhaimmillaan rakentamaan itselleen sellaisen opintopolun, jonka tuloksena opiskelija on työssä, työllistyy tai työllistää itse itsensä jo opintojen aikana, kuten vaikka Pekka Eskelinen, Santeri Kuosmanen, Marja Vuorinen tai Arja Immonen.  OPINNÄYTE- JA TUTKIVANTOIMINNAN HARJOITUSTYÖTJUTIn rinnalla, samankaltaisissa monialaisissa toimintaverkoissa on syntynyt muille yrityksille ja yhteisöille 48 harjoitustyötä. Keskeiset ydinsisällöt liittyvät seuraaviin teemoihin:

1. Oppimis- ja kotoutumisympäristöjen ja niiden palvelutoiminnan suunnitelmat ja toteutukset viidessä harjoitustyössä, esimerkiksi sisustussuunnitelmat Monikulttuurikeskus Kompassille ja kielen ja kulttuurin oppimisympäristö Kainuun ammattiopistolle.

2. Moniaistisuutta virittävien ympäristöjen suunnitelmat Kuopion kaupungin julkisiin sisä- ja ulkotiloihin ja erityisesti sosiaalitoimen alueille on tehty 16 harjoitustyössä, esimerkiksi metsä-, kaupunki- ja vesireittien, tapahtumien, lepopaikkojen, kylätilojen, esittely- ja myyntipaikkojen suunnitelmia.

3. Toimintaesteisyyden vähentäminen tai poissulkeminen suunnittelemalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ympäristöjä KYSille ja muille sairaaloille tai yrityksille tai muille yhteisöille on tehty 14 harjoitustyössä, esimerkiksi suunnitelmia liikuntarajoitteisten itsenäistä suoriutumista varten kotona, esteettömien leikkipaikkojen ja leikkipuistolaitteiden suunnittelu, sairaaloiden ja yritysten kuntoutus- ja oleskelutilojen suunnittelu, turvallisten ja terveellisten ja sosiaalisuutta ylläpitävien olohuoneiden suunnittelu lapsille ja vanhuksille, pelillisten lisäpalveluiden suunnittelu yrityksille, valaistussuunnitelmia, sisätilaympäristön valaisu 3D-mallinnuksessa.

4. Kestävän kehityksen edellytysten parantaminen yrityksissä ja yhteisöissä tuotteistamalla hyviä käytänteitä ja suunnittelemalla uusia tuotekonsepteja hukkamateriaalien hyötykäyttöä varten tai ottamalla kantaa materiaalien käyttöön ja kulutukseen on ollut tavoitteena 12 harjoitustyössä. Harjoitustöiden teemoja ovat uusi jätelaki - uudet tuoteselosteet, ihminen muotoilun kohteena, ekologinen arki Kuopiossa, maailman vesipäivän näyttely, kestämätön kertakäyttöisyys, antimainos kaivosteollisuudesta, vihreä mainonta.